Uvek težimo ka višem i boljem! Nazovite nas na tel: 065 673 18 92

Povrat PDV-a kupcu prvog stana

Povrat PDV-a

Fizičko lice koje ostvaruje pravo na povrat PDV-a mora ispunjavati sledeće uslove:

 1. biti punoletno,
 2. imati državljanstvo Republike Srbije,
 3. imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije,
 4. od 01.07.2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije i
 5. ugovorena cena stana sa PDV-om je u potpunosti isplaćena prodavcu.

Pravo na povrat PDV-a se ostvaruje:

 1. na osnovu ugovora o kupoprodaji overenog nakon 08.07.2007.
 2. za stan površine do 40 m2, za kupca prvog stana, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije od 01.07.2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji. Kupac prvog stana koji kupuje stan površine veće od one po osnovu koje ostvaruje pravo na povrat PDV-a takođe ima pravo na povrat PDV-a, na način opisan u prethodnoj rečenici.

Primer izračunavanja iznosa koji kupac prvog stana dobija:

Primer 1. Ukoliko kupac kupuje stan od 40 m2, po ceni od 1100 €/m2, ukupna kupoprodajna cena sa uračunatim pdv-om iznosi 44.000€. Ukupna kupoprodajna cena se sastoji iz cene bez pdv-a (100%) i pdv-a (10%). Odatle je cena bez pdv-a 40.000€, a pdv 4.000€.

Primer 2. Kupac ima pravo na povrat pdv-a, koji predstavlja 10% od cene stana bez pdv-a. Ukoliko kupac kupuje stan od 40 m2 po ceni od 1000 €, ukupna kupoprodajna cena iznosi 40.000€. Odatle cena bez pdv-a iznosi 36.363,63€, a povrat pdv-a je 10% od tog iznosa odnosno 3.636,36€.

Da bi kupac prvog stana ostvario pravo na povrat PDV-a, nadležnom poreskom organu mora dostaviti pismeni zahtev, odnosno Obrazac RFN. Zahtev se podnosi nakon završetka gradnje, odnosno nakon prolaska zgrade kroz tehnički prijem. Uz zahtev, dostavlja se i

 1. izvod iz matične knjige rođenih,
 2. uverenje o državljanstvu,
 3. dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu),
 4. overena kopija ugovora o kupoprodaji stana,
 5. račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV,
 6. dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena uplatom na tekući račun prodavca,
 7. overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan (Obrazac IKPS PDV)

Ako kupac prvog stana zahteva povrat PDV-a i po osnovu člana, odnosno članova njegovog porodičnog domaćinstva, pored navedenih dokumenata, dostavlja i:

 1. dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva povrat PDV-a član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana,
 2. dokaz o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu).

Nadležni poreski organ rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, vrši se povrat PDV-a. Adresa Poreske uprave u Novom Sadu je ulica Modene broj 7, a kontakt telefon 021 48 01 500.


Izvor: http://www.poreskauprava.gov.rs

Download: (Obrazac RFN)
Download: (Obrazac IKPS PDV)